Polityka prywatności

Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w związku z czym przedstawiamy Państwu niniejszą Politykę Prywatności.
I. Definicje.
1. Administrator Danych Osobowych – Karolina Pasieka-Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Pasieka-Mazur z siedzibą ul. Puszkina 3, 35-328 NIP: 8133807438, w skrócie jako ADO.
2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
3. Serwis lub witryna – oznacza stronę internetową, pod adresem www.jakzmarzen.pl, którą prowadzi ADO.
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez ADO.
6. Przeglądarka – program komputerowy, zainstalowany w Urządzeniu Użytkownika, wykorzystywany do wyświetlania stron internetowych.
7. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

II. Obowiązki informacyjne ADO.
1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne ADO wynikające z art. 13 RODO.
2. ADO deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania,
o której mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do ADO o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.jakzmarzen.pl/contact/ albo pod adresem korespondencyjnym: ul. Puszkina 3, 35-328 Rzeszów
IV. Oświadczenie ADO.
1. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2. W ramach środków wymienionych w ust. 1 ust. 1 powyżej, ADO wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji. Po stronie Użytkownika pozostaje dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich ew. aktualizacja.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie RODO oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych.
1. W wyniku korzystania Witryny gromadzone są dane osobowe wszystkich Użytkowników
z niej korzystających, a są to:
1) dane o adresie IP,
2) informacje pochodzące z cookies,
3) dane uzyskane w wyniku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail.
2. Dane te przetwarzane są w celach:
1) Przed zawarciem ew. umowy, na żądanie osoby względem której mają zostać podjęte działania przez ADO, której dane dotyczą, po kontakcie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2) Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z ADO za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie w innym celu niż wskazany w pkt 1), jego dane osobowe będą przetwarzane tylko jeśli wyrazi na to zgodę, celem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3) w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, jego dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, celem wysyłki informacji o ofertach oraz aktualnościach ADO.
3. Kiedy Użytkownik odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbierane są dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP Użytkownika oraz podpis jego przeglądarki internetowej jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik jej używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie
w kontekście jego komentarza.
4. Informacje przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są wykorzystywane do innych celów niż zawartych w zgodzie na ich korzystanie.
5. Pliki cookies stosowane w Witrynie mają na celu usprawnienie jej działania, dzięki zapamiętywaniu poprzednich ustawień. Ponadto sprawdzanie stanu sesji oraz wykrywanie ewentualnych błędów z tego wynikających oraz podtrzymywania sesji. Są one odczytywane zarówno przez system ADO jak i innych podmiotów z którymi współpracuje Witryna
Na stronie internetowej zainstalowano pixel Facebook’a korzystający z plików cookies dostarczonych przez Facebook. Pliki cookies są także stosowane do tworzenia statystyk odwiedzin strony internetowej, w celu ulepszenia kontaktu z klientem i polepszeniu jakości witryny i oferowanych usług. Zawartość cookies nie identyfikuje Użytkownika, i nie są przechowywane dane osobowe użytkownika – jedynie informacje o jego aktywności na witrynie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach. Istnieje możliwość skonfigurowania witryny tak, aby wyłączyć pliki cookies – okno prywatne w przeglądarce. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryny.
VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych.
1. W związku z realizacją podstawowych funkcji witryny, ADO udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
2. ADO w ramach realizacji zawartych umów może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostawie,
2) operatorom systemów płatności (w przypadku istnienia możliwości takiej formy płatności i wyboru tej formy płatności przez Użytkownika);
3. ADO oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w ust. 2 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
4. ADO informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
6. ADO oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
VII. Okres przetwarzania danych osobowych (retencja danych).
Dane osobowe podane przez Użytkownika przechowywane są do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową. W innym wypadku są niezwłocznie usuwane.
VIII. Prawa i obowiązki osoby, której dane są przetwarzane przez ADO.
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO w ramach funkcjonowania Witryny przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
2) prawo cofnięcia zgody (w szczególności na przetwarzanie danych w celach marketingowych), tym prawo do żądania usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy
o ochronie danych osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) należy wysłać wiadomość na adres: kontakt@jakzmarzen.pl z informacją o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
IX. Postanowienia końcowe
1. W zakresie skorzystania z formularza kontaktowego oraz newslettera udostępnionego
w Witrynie konieczne jest podanie danych (imię, nazwisko, adres email) jednak podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga zgody na przetwarzanie tychże danych.
2. ADO nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu
o profilowanie.
3. Zgodę na odbiór danych ma ADO wraz z upoważnionymi przez niego osobami, w tym wypadku jest to podmiot świadczący hosting poczty email – https://www.itl.pl/polityka-prywatnosci/.
4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.