Regulamin wydarzenia Mom to Be Event

Mom to be Event 19/06/2022 w Rzeszowie  

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału klienta (“Uczestnik”) w wydarzeniu “Mom to be Event 19/06/2022 w Rzeszowie” (“Wydarzenie”) organizowany przez Karolina Pasieka-Mazur, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Pasieka-Mazur, ul. Strażacka 46a, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133807438 (“Usługodawca”).
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie rezerwacji udziału w konferencji oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej www.jakzmarzen.pl/mom-to-be-event/, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez klienta zapytanie wysłane na adres e-mail: jakzmarzen@gmail.com 
 4. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: jakzmarzen@gmail.com  lub kontakt@jakzmarzen.pl

§2. Rejestracja na Wydarzenie

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Przyjęcie na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą. 
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej www.jakzmarzen.pl, a także link do niego dostępny jest w social mediach na kanałach Karolina Pasieka-Mazur @jakzmarzen, Paulina Czwałga @foto.endorfina i innych profilach i grupach na fb . Reklama offline i online jako ogłoszenie.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera informacje Imię, Nazwisko, mail, telefon kontaktowy, płeć dziecko, informacja o diecie/alergenach, miejscowość, kod pocztowy. Po wypełnieniu formularza, akceptacji regulaminu dokonywany jest rezerwacja biletu na Wydarzenie.
 4. W ciągu 2 dni następuje potwierdzenie rezerwacji miejsca na Wydarzenie i przesłanie faktury do opłacenia na kwotę 150 zł brutto. Faktura zostanie przesłana na maila podanego podczas rejestracji. 
 5. Rezerwacja przechodzi w miejsce wykupione po zaksięgowaniu opłaty na koncie. Istnieje możliwość opłacenia wydarzenia za pomocą przelewu na konto podane w fakturze. Po opłaceniu rezerwacji Uczestnik otrzyma na maila bilet wstępu na Wydarzenie.
 6. O rezygnacji Usługodawca musi zostać powiadomiony mailowo. Pieniądze zostaną zwrócone na konto w formie przelewu. 
 7. Z biletem wstępu Uczestnik zgłasza się w dniu Wydarzenia.
 8. Wydarzenie odbywa się stacjonarnie w Chmielniku, w Folwark Hulaj Dusza w Chmielniku, w dniu 19/06/2022.
 9. Zapis lub rejestracja na Wydarzenie dokonywana jest po zapoznaniu się z ofertą wydarzenia przesyłaną na adres mailowy, który Uczestnik podał za pośrednictwem kanałów social media, telefonicznie czy inną formą zapisu.
 10. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Wydarzenia, termin Wydarzenia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych w wiadomościach e-mail. Ponadto Usługodawca podaje dane do przelewu wraz z numerem konta Usługodawcy (wystawiona zostaje faktura pro-forma).
 11. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 12. Po otrzymaniu przez Usługodawcę ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy rejestracji na Wydarzenie..
 13. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje m.i.n. poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej www.jakzmarzen.pl 
  2. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §2 ust. 5
 15. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 16. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Wydarzenie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§3. Rozliczenia

 1. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Wydarzenie obejmuje: wykłady, pamiątkę w formie sesji zdjęciowej umieszczonej na dysku zabezpieczonym hasłem oraz, atrakcje, słodki i słony poczęstunek, tematyczne dekoracje i ścianki do zdjęć. Szczegółowy harmonogram wydarzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o nazwie Plan Dnia. 
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich (“Cena wydarzenia”).
 3. Usługodawca nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Wydarzenia. Cena wydarzenia nie zawiera w/w elementów.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za udział w Wydarzeniu w terminie 3 dni od daty potwierdzenia rejestracji;

§4. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu konsumentem. Klient będący konsumentem (“Konsument”) w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: jakzmarzen@gmail.com jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zorganizowania Wydarzenia, która była przedmiotem umowy łączącej Uczestnika i Usługodawcę, niezależnie od faktu czy Uczestnik w w/w Wydarzeniu wziął udział.

§5. Zasady udziału

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, aktualnych na dzień odbywania się Wydarzenia.
 2. Każdy Uczestnik Wydarzenia otrzyma w ramach zamówionej Usługi (szczegóły określa załącznik nr 1):
  1. prezent/pakiet wyprawkowy tworzony specjalnie dla każdego z Uczestników;
  2. miejsce parkingowe;
  3. dwa zdjęcia w formie elektronicznej z minisesji (portret oraz sylwetka) z możliwością dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 35 PLN ujęcie;
  4. dostęp do wspólnej galerii online z reportażem zdjęciowym z Przyjęcia 
 3. Bilet wstępu gwarantuje udział we wszystkich atrakcjach zaplanowanych przez Usługodawcę. W harmonogramie Przyjęcia przewidziane są następujące atrakcje:
 • Wykłady 
 • Prezenty dla każdej przyszłej Mamy
 • Udział w minisesji 
 • Tworzenie dekoracji makramy
 • Słodki i słony poczęstunek 
 • Tematyczne dekoracje 
 1. Usługodawca może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:
  1. nieprzestrzegającym aktualnych obostrzeń i zaleceń związanych z pandemią COVID-19;
  2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 2. Udział w poszczególnych punktach harmonogramu Wydarzenia jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika. Niestawiennictwo lub nieterminowe stawiennictwo Uczestnika na poszczególne zajęcia nie rodzi żadnego rodzaju roszczeń po stronie Uczestnika.
 3. Uczestnik ma prawo przyprowadzić naWydarzenie osobę towarzyszącą („Osoba towarzysząca”). Cena wydarzenia dla Osoby towarzyszącej wynosi 100 zł
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników wniesione na teren Folwarku Hulaj Dusza. 

§6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, aranżacje, kompozycje, program Wydarzenia, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Wydarzenia stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Przyjęcia materiałów, prezentowanych aranżacji i kompozycji, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie przez Uczestnika nagrań lub zdjęć podczas Wydarzenia do celów komercyjnych.
 4. W przypadku dokonywania nagrań lub zdjęć podczas Wydarzenia do celów prywatnych, należy każdorazowo oznaczyć Usługodawcę jako organizatora Warsztatów lub autora aranżacji lub zdjęc (tagiem: @jakzmarzen @foto.endorfina ).
 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalanego podczas Wydarzenia. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed rozpoczęciem Wydarzenia.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Ochrona danych osobowych została szczegółowo opisana na stronie www.jakzmarzen.pl/polityka-prywatnosci
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Uczestników oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu i zawarcie umowy.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom Organizatora Konkursu, tj. dostawcom usług informatycznych.

§8. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania zaistniałego sporu, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub jego odwołania w przypadku zawarcia umów o udział w Wydarzeniu z mniej niż 20 Uczestnikami, w przypadku wystąpienia obostrzeń rządowych uniemożliwiających odbycie się Wydarzenia lub w przypadku innych zdarzeń losowych dotyczących Usługodawcy. O w/w Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Usługodawcę, według wyboru Uczestnika, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę (w terminie 14 dni od poinformowania przez Uczestnika o sposobie rozliczenia) lub zaliczy ją na cenę następnego Wydarzenia, na podstawie odrębnego Zamówienia złożonego przez Uczestnika.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu możliwa jest 2 tygodnie przed wydarzeniem na następujących zasadach:
  1. Gdy Uczestnik zrezygnuje do 14 dni przed planowanym dniem Wydarzenia zostanie zwrócona cała kwota wpłacona przez Uczestnika. 
  2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem Wydarzenia, Usługodawca uprawniony jest do zatrzymania 60 % ceny Przyjęcia tytułem pokrycia kosztów, które Usługodawca poniósł w związku z planowanym przez Uczestnika udziałem w Wydarzenia.
 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa określone powyżej dotyczą również sytuacji losowych po stronie Uczestnika, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie, pozytywny wynik testu na COVID-19, nałożenie na Uczestnika kwarantanny lub izolacji.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Wydarzenia w każdym czasie. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.
 6. Przyjęcie jest organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w załączniku nr 1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników. 
 7. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Wydarzeniu, jeżeli nie wziął udziału w Wydarzeniu z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Przyjęcia lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 10. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 10/05/2022

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i ich przedstawicieli

Administratorem danych osobowych jest Karolina Pasieka-Mazur, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Pasieka-Mazur, ul. Strażacka 46a, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133807438. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: jakzmarzen@gmail.com

Niniejsza informacja dotyczy Ciebie, jeśli jesteś:

 1. moim klientem, będącym osobą fizyczną, co oznacza, że zawarłam z Tobą umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz, umowę sprzedaży, umowę szkoleniową lub inną podobną umowę (dalej będę Cię określać „Klientem”);
 2. osobą reprezentującą, pracownikiem lub współpracownikiem mojego Klienta albo klienta niebędącego osobą fizyczną (czyli np. reprezentujesz spółkę) (dalej będę Cię określać „Przedstawicielem”).

Jeśli jesteś moim Klientem Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania przeze mnie obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy.

 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji zawartej umowy, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Jeśli jesteś Przedstawicielem, Twoje dane osobowe otrzymuję od mojego klienta, którego reprezentujesz lub z którym współpracujesz albo sam przekazujesz mi te dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej mnie z tym klientem. 

Przetwarzam następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. jeśli reprezentujesz mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
 2. jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Cię zatrudnia nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z klientem. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z moim klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:

 1. udzielającym mi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawne marketingowe, administracyjne, w zakresie poczty elektronicznej;
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie; 
 3. upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z korzystanie z usług Instagram, Facebook, Google, Tik Tok Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie [***] / Nie zamierzam przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa poza EOG) ani organizacji międzynarodowej.

Nie zamierzam wobec Ciebie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), 
 3. przeniesienia danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy),
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia mailowo na adres e-mail:jakzmarzen@gmail.com

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Załącznik nr 1

Plan dnia

12:30 – 13:00 Przywitanie uczestniczek na miejscu wydarzenia Folwark Hulaj Dusza. Podpisanie dokumentów dotyczących zgody na publikację zdjęć. Moment na samodzielne zdjęcia i zapoznanie się uczestniczek ze sobą. Pomoc w znalezieniu miejsca.

13:00-13:10  Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia Mom to Be Event. Krótkie wystąpienie organizatorki Eventu Karoliny Pasieki-Mazur. Przedstawienie Partnerów wydarzenia. 

13:15- 14:00 Pierwsza atrakcja warsztaty z makram pod przewodnictwem @makrama_by_edyta  oraz Aleksandry Sobala @wool.on.wood 

Podczas warsztatów zostaną wykonane zawieszki do smoczka lub gryzak dziecięcy, który uczestniczki będą mogły zabrać ze sobą. Warsztaty będą poprowadzone na podstawie materiały dostarczone przez Organizatora. Kolor wykonywanej makramy będzie zależny od dostępnych sznurków 

14-15 Czas na poczęstunek 

Sesje zdjęciowe cz. 1 W trakcie poczęstunku będzie możliwość wykonania mini sesji zdjęciowych na przygotowanej ściance, przez fotograf Paulinę Czwałga lub drugiego fotografa. Na jedną uczestniczkę przewidziany jest czas maksymalny 5 min. 

15:00-16:00 Wykład położnej ze Szkoły Rodzenia “U położnych” na temat porodu, połogu i technik relaksacyjnych. 

Czas na zadanie pytań położnej i rozmowę. 

15:45 -17:00 sesja zdjęciowa cz. 2 Sesja zdjęciowa uczestniczek, które wcześniej nie wykonywały sobie zdjęć. Na jedną uczestniczkę przewidziany czas maksymalny 5 min. Czas na poczęstunek. 

17:00 – 17:30 Wykład o pielęgnacji ciała po porodzie poprowadzony przez specjalistkę z Manufaktura Piękna. Możliwość zadawania pytań, poznania kosmetyków dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. 

17:30 -18:00 dokończenie sesji zdjęciowych, wykonanie wspólnego zdjęcia. Pożegnanie uczestniczek wydarzenia. Zakończenie. 

W zależności od ilości zgłoszonych uczestniczek istnieje możliwość dopłacenia przez nie wyższej kwoty i wykonania dłuższej sesji. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić